Την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του SAS Money Laundering Detection στην Τράπεζα Probank ολοκλήρωσε η εταιρεία Amplus Τechnologies.

Το SAS Money Laundering Detection έχει τη δυνατότητα συλλογής πληροφοριών από το σύνολο των δραστηριοτήτων ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού, οι οποίες μετά από κατάλληλη επεξεργασία μετατρέπονται σε γνώση που βοηθά την τράπεζα να εντοπίσει και να κατηγοριοποιήσει αυτόματα ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος συναλλαγές.

H Amplus είναι εγκατεστημένη στην “θερμοκοιτίδα” της VCI η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες της εταιρίας Velti που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΕΛΕΥΘΩ” της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην ελληνική αγορά.