Η Quality&Reliability, επέβαλε στην μέτοχό της, Πουλιάδης και Συνεργάτες, η οποία κατέχει 2.793.960 δικαιώματα ψήφου εκδόσεως της Q&R, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40,87% των δικαιωμάτων ψήφου της, τις επιβαλλόμενες από το άρθρο 2 του ΠΔ 82/1996 ποινές της στέρησης των δικαιωμάτων ψήφου και παραστάσεως στις Γενικές Συνέλευσης της εταιρείας καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχική ιδιότητα της, επειδή δεν προσκόμισε στην Q&R τα οριζόμενα στο ΠΔ 82/1996 έγγραφα – πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι έχει ονομαστικοποιήσει μέχρι φυσικού προσώπου τις μετοχές της κατά την έννοια του ως άνω προεδρικού διατάγματος και δεν παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων της που είναι ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον νόμο.

Περαιτέρω αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Q&R ότι τα δικαιώματα αυτά (που σήμερα της στερεί) θα τα ανακτήσει η μέτοχος μόνο εφόσον παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με το ΠΔ 82/1996. Ειδικότερα η Q&R κοινοποίησε στην μέτοχο Εξώδικη Πρόσκληση – Γνωστοποίηση, με την οποία της γνωρίζει ότι η εταιρεία (είτε η ίδια είτε ως μέλος κοινοπραξιών ή ενώσεων) προτίθεται να συμμετάσχει στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Παρά όμως τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να προσκομίσει η εν λόγω εταιρεία – μέτοχος της Q&R τα ως άνω απαραίτητα στοιχεία κατά τα ανωτέρω. Για τον λόγο της επιβλήθηκαν οι ως άνω επιβαλλόμενες από το άρθρο 2 του ΠΔ 82/1996 ποινές της στέρησης των δικαιωμάτων ψήφου και παραστάσεως στις Γενικές Συνέλευσης της εταιρείας καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχική ιδιότητα της.