Με επιτυχία εγκαταστάθηκε η πλήρης έκδοση του λογισμικού MyManager Tεχνικό της Qualisys Software, για τη διαχείριση των τεχνικών έργων της ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Με το MyManager Tεχνικό ο υπεύθυνος διαχειρίζεται: α) την ποσοτική και κοστολογική παρακολούθηση των υλικών, των εργατικών και λοιπών πόρων ανά έργο ή συνολικά, β) την οικονομική κίνηση των πελατών και των προμηθευτών ανά έργο κόστους, γ) πληρωμές / εισπράξεις ανά έργο ή και συνολικά, δ) έσοδα – έξοδα, πιστωτικά υπόλοιπα, αξιόγραφα – επιταγές και ε) εκτύπωση τιμολογίων – αποδείξεων κ.α.