Η Quantos ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα με τίτλο «Υπηρεσίες διάγνωσης του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων και βελτίωσης της παραγωγικότητας τους μέσω ΤΠΕ».

Το αντικείμενο του έργου είναι η διενέργεια μίας συνολικής μελέτης που περιλαμβάνει την υλοποίηση των απαιτούμενων ερευνών διάγνωσης/προσδιορισμού του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων & βελτίωσης της παραγωγικότητας & καινοτομικής δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων και ειδικότερα περιλαμβάνει την υλοποίηση (και την αντίστοιχη ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου) των ακόλουθων ερευνών και μελετών:
α) Έρευνα προσδιορισμού των δεικτών του σχεδίου δράσης i2010 για τις επιχειρήσεις, για τα έτη 2011 & 2012,
β) Έρευνα προσδιορισμού της συμβολής των ΤΠΕ στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, για τα έτη 2010 & 2011,
γ) Μελέτη συλλογής και υπολογισμού επιμέρους δεικτών & εξαγωγής σύνθετου δείκτη βελτίωσης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων μέσω ΤΠΕ, για τα έτη 2010 & 2011,
δ) Μελέτη προσδιορισμού δεικτών ψηφιακής στρατηγικής 2006-2013, άξονας προτεραιότητας «βελτίωση της παραγωγικότητας», για τα έτη 2010 & 2011 και
ε) Μελέτη προσδιορισμού δεικτών ΕΠ ψηφιακή σύγκλιση 2007-2013, άξονας προτεραιότητας «βελτίωση της παραγωγικότητας», για τα έτη 2011 & 2012.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 422.843 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.