Στον χώρο της υγείας εισέρχεται η Retail@Link με λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που αυτοματοποιούν τις διαδικασίες και μειώνουν το κόστος διαχείρισης.

Πιο συγκεκριμένα, η Αθηναϊκή Γενική Κλινική, εκτιμώντας τις δυνατότητες και τα οφέλη της αποϋλοποίησης των παραστατικών της, ανέθεσε στη Retail@Link, εταιρεία του ομίλου Entersoft, την υλοποίηση λύσεων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης/Αρχειοθέτησης. Η ολοκληρωμένη λύση e-invoicing R@L BizDoc Enterprise Edition (R@L BizDocEE), επιτρέπει στην εταιρεία την εσωτερική διαχείριση, την αρχειοθέτηση και τη γρήγορη αναζήτηση όλων των παραστατικών.

Η εξοικονόμηση κόστους για την Αθηναϊκή Κλινική ήταν άμεση, δεδομένου του μεγάλου καθημερινού όγκου παραστατικών που εκδίδεται και αρχειοθετείται. Επιπλέον, η δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης παραστατικών εξασφάλισε σημαντική μείωση του χρόνου διαχείρισης, κατέστησε δυνατή την επιλεκτική εκτύπωση των παραστατικών, ενώ διευκόλυνε τη βελτίωση της εικόνας τους.

Τέλος, η λύση προσαρμόστηκε άμεσα στις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις νέες νομοθετικές προβλέψεις.