Η SDC ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο "Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Προσωπικού και Μισθοδοσίας της ΓΓΔΔ & ΗΔ ",στο πλαίσιο του Ε.Π. "Πολιτεία 2008-2010".

Το έργο αφορά στην προμήθεια λογισμικού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργία περιβάλλοντος ανάπτυξης και λειτουργίας καθώς και σε υπηρεσίες υποστήριξης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 164.844 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.