Η SDC A.E., έπειτα από την επιτυχημένη συμμετοχή της σε διαγωνισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών, υλοποίησε έργο πληροφορικής, το οποίο εντάσσεται σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

 Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε αφορά σε «Πληροφοριακό Σύστημα Υγειονομικής Επιθεώρησης των πλοίων μεταξύ φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το έργο αυτό ανήκει στο γενικότερο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU Ship Sanitation Training Network (Shipsan Trainet) στο οποίο συμμετέχουν συνολικά
17 ευρωπαϊκές χώρες με 28 φορείς. Για την Ελλάδα οι κύριοι φορείς υλοποίησης είναι το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει την καταγραφή και αποτύπωση δεδομένων ελέγχου και υγειονομικής επιθεώρησης των πλοίων μεταξύ φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες υποστηρίζουν την πιλοτική φάση του έργου. Το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί διαχειρίζεται δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με υγειονομικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται στα πλοία (π.χ. επιβατηγά, δεξαμενόπλοια, φορτηγά, αλιευτικά) που κινούνται στα εξουσιοδοτημένα λιμάνια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την έκδοση Πιστοποιητικών Υγιεινής των Πλοίων (SSC) που υπόκεινται στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (IHR).