Η εταιρεία Singular Logic προχωρά, σύμφωνα με πληροφορίες, στο στάδιο αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε στο διαγωνισμό του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

Η  Επιτροπή Διενέργειας Ανοικτών Διαγωνισμών έκρινε ως αποδεκτό τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς της Singular Logic για το «Τμήμα 1: Σύστημα διαχείρισης πολλαπλών εξυπηρετητών – Εξυπηρετητές – Σκληροί δίσκοι», ενώ κηρύχτηκε άγονος ο διαγωνισμός για το «Τμήμα 3: Επιτραπέζιοι και φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές – Εκτυπωτές – Οθόνες». Η ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, η οποία έχει υποβληθεί από την εταιρεία «SINGULARLOGIC Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» για το Τμήμα 1 του διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί μετά από σχετική πρόσκληση.