Η SingularLogic Integrator, μέλος του Ομίλου SingularLogic, που δραστηριοποιείται με επιτυχία στην υλοποίηση μεγάλων έργων πληροφορικής για το Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ολοκλήρωσε με επιτυχία την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τη συνολική διαχείριση έργων διαβαθμισμένης ασφάλειας, το οποίο και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO27001:2005 από τη Bureau Veritas Certification.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καρακαδά, Πρόεδρο του Ομίλου: «Η ασφάλεια πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για τον Όμιλό μας  και η εφαρμογή ενός τέτοιου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, διασφαλίζει ό,τι λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και διαθεσιμότητας των πληροφοριακών πόρων μας, καθώς και η συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις».