Η Systemlan ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος εξυπηρετητών αρθρωτής σχεδίασης, λογισμικού υποδομής εικονικών εξυπηρετητών και διασύνδεσης τους με την υπάρχουσα υποδομή».

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά α) στην προμήθεια εξοπλισμού συστήματος εξυπηρετητών αρθρωτής σχεδίασης και εξοπλισμού διασύνδεσης με το δίκτυο δεδομένων κορμού και με το οπτικό δίκτυο αποθήκευσης δεδομένων, β) στην προμήθεια λογισμικού υποδομής και του αναγκαίου λογισμικού διαχείρισης εξυπηρετητών σε φυσικό και εικονικό επίπεδο και γ) στην εγκατάσταση,  παραμετροποίηση και διασύνδεση των ανωτέρω με την υπάρχουσα υποδομή καθ’  υπόδειξη του αρμόδιου προσωπικού της Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται πως στον εν λόγω διαγωνισμό, εκτός της Systemlan, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι εταιρείες Bull, Cosmos Business Systems, Pansystems, Performance και Uni Systems. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 180.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.