Στην Uni Systems κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Τομέας Μεταφορών & Δικτύων) για το έργο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή καρτών ψηφιακού ταχογράφου», για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου.

Το τίμημα ανά κάρτα της uni systems ανέρχεται στο ποσό των 17,5 ευρώ προ ΦΠΑ, η οποία κρίνεται συμφέρουσα για το Δημόσιο, δεδομένου ότι το τίμημα που κατεβλήθη στο πλαίσιο της προηγούμενης σύμβασης ήταν 32,68 ευρώ ανά κάρτα, γεγονός που σημαίνει ότι επιτεύχθηκε όφελος 46% ανά κάρτα. Η Uni Systems ήταν και η μόνη εταιρεία που έλαβε μέρος στο σχετικό διαγωνισμό. O συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 73.800 ευρώ.