Η Uni Systems υλοποίησε ένα ακόμα HCM έργο, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη L’ Oreal Hellas. Η L’ Oreal Hellas επέλεξε τη Uni Systems και τη λύση Oracle PeopleSoft HCM, προκειμένου να διαχειρισθεί αποτελεσματικά το σύνολο των παραμέτρων που σχετίζονται με το ανθρώπινο κεφάλαιο της επιχείρησης.

Πρακτικά, με το σύστημα HCM που υλοποιήθηκε, υποστηρίζονται αυτοματοποιημένα και μέσα από βέλτιστες πρακτικές μεταξύ άλλων, οι κρίσιμοι τομείς της Διαχείρισης των Προσωπικών και Υπηρεσιακών Στοιχείων, των Αδειών και Απουσιών των Εργαζομένων, των Παροχών, των Σταθερών και Κυμαινόμενων Αποδοχών (Bonus), των Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων των Εργαζομένων και των Οργανωτικών Θέσεων και των Οργανογραμμάτων.

Η Uni Systems, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες και τις ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις της L’ Oreal Hellas, αξιοποίησε τις βέλτιστες πρακτικές
και τις διεθνείς επιχειρησιακές ροές που ενσωματώνονται στην κορυφαία πλατφόρμα Oracle PeopleSoft HCM, προκειμένου να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες καταγραφής, διαχείρισης και ανάκτησης των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, να υποστηρίξει την κεντρικοποιημένη διαχείριση των υπηρεσιακών πληροφοριών και κινήσεων των εργαζομένων, να επιτρέψει τη διάχυση της γνώσης μεταξύ των επιχειρησιακών δομών, να ενισχύσει
την ανθρωποκεντρική στρατηγική της επιχείρησης και -αξιοποιώντας τους διαθέσιμους επιχειρηματικούς πόρους- να στηρίξει τους επιχειρησιακούς
στόχους της επιχείρησης.