Κοινοπραξία με επικεφαλής τη Uni Systems υλοποιεί νέα σύμβαση-πλαίσιο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency - ECHA) που αφορά στην παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής στους τομείς των Enterprise Content Management (ECM) και Management Information Systems (MIS).

Η Κοινοπραξία που αποτελείται από την Uni Systems (επικεφαλής) και την Atos Βελγίου υλοποιεί έργα συντήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης υφιστάμενων συστημάτων Πληροφορικής, καθώς και νέων συστημάτων με σκοπό την υποστήριξη του οράματος του οργανισμού για την εξέλιξη των περιοχών διαχείρισης επιχειρησιακού περιεχομένου και πληροφοριών. Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν business και IT consulting, διαχείριση προγραμμάτων ΙΤ, έργων και υπηρεσιών, υλοποίηση και υποστήριξη συστημάτων ΙΤ. Η νέα σύμβαση-πλαίσιο έχει συνολική αξία 15.252.000 ευρώ και θα βρίσκεται σε εφαρμογή αρχικά για περίοδο δύο (2) ετών με δύο ετήσιες ανανεώσεις, ενώ η υλοποίηση λαμβάνει χώρα στα κεντρικά γραφεία της ECHA και της Uni Systems.