Η Quest Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Α εξαμήνου 2013, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς: Οι ενοποιημένες Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 140,9 εκατ. έναντι € 135,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σημειώνοντας αύξηση 4,2%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 5.725 χιλ. έναντι € 4.098 χιλ. του 2012. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2.887 χιλ. έναντι € 1.130 χιλ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη € 114 χιλ. έναντι ζημιών € 420 χιλ. πέρυσι. Τα μετά από φόρους αποτελέσματα, του ομίλου επιβαρύνθηκαν με ποσό € 1,1 εκατ. αναβαλλόμενου φόρου που προκύπτει από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή επί των κερδών από 20% σε 26%. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονται σε € 15,9 εκατ. έναντι € 17,9 εκατ. στο τέλος της χρήσης του 2012.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών, στον κλάδο Πληροφορικής η Info Quest Technologies παρουσίασε πωλήσεις € 48,9 εκατ. έναντι € 47,2 εκατ. το 2012 αυξημένες κατά 3,6%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 870 χιλ. έναντι ζημιών € 381 χιλ., τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 489 χιλ. έναντι ζημιών € 588 χιλ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη € 399 χιλ. έναντι ζημιών € 688 χιλ. το 2012.

Οι πωλήσεις της iSquare ανήλθαν σε € 23,5 εκατ. έναντι € 22,3 εκατ. το 2012 αυξημένες κατά 5%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 769 χιλ. έναντι € 834 χιλ. το 2012, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 641 χιλ. έναντι € 604 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 460 χιλ. έναντι σε € 466 χιλ. πέρυσι. Οι πωλήσεις του Ομίλου UniSystems ανήλθαν σε € 32,5 εκατ. έναντι € 30,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένες κατά 7,3%.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.844 χιλ. έναντι € 1.496 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 1.364 χιλ. έναντι € 491 χιλ. το 2012 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 962 χιλ. έναντι κερδών € 8 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τέλος, η ACS Courier παρουσίασε πωλήσεις € 35,7 εκατ. έναντι € 35,6 εκατ. και EBITDA € 1.503 χιλ. έναντι € 1.175 χιλ.