Οι πωλήσεις του Ομίλου Quest ανήλθαν το α’ τρίμηνο του 2016 στα 87,097 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,8%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 5,389 εκατ., αυξημένα κατά 21,1%.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 1,240 εκατ., αυξημένες κατά 192%. Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας Quest Holdings ανήλθαν σε  756.000 ευρώ, ενώ το EBITDA ανήλθε σε κέρδη 54.000, έναντι ζημιών 48.000. Οι πωλήσεις της Info Quest Technologies ανήλθαν σε 25,6 εκατ., μειωμένες κατά 13%, ενώ το EBITDA ανήλθε σε 305.000. Για την Quest on Line (you.gr), οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2,4 εκατ. και το EBITDA σε 84.000. Οι πωλήσεις της iSquare διαμορφώθηκαν στα 16,2 εκατ., αυξημένες κατά 49%, με το EBITDA να κλείνει στις 553.000. Στην iStorm, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ. και το EBITDA σε 62.000, ενώ οι πωλήσεις του Ομίλου UniSystems ανήλθαν σε 19 εκατ., αυξημένες κατά 2% και το EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,030 εκατ, έναντι 577.000. Τέλος, στον κλάδο διαχείρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι πωλήσεις της κατά 85% έμμεσης θυγατρικής Cardlink ανήλθαν σε 4,4 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 60%, ενώ το EBITDA ανήλθε σε 886.000.