Η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι, με στόχο την ταχύτερα δυνατή άρση του κριτηρίου (οι ζημίες μετά φόρων υπερβαίνουν το 30% της Καθαρής Θέσης του Ομίλου, όπως απεικονίζονται στις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2011) που είχε ως επακόλουθο την υπαγωγή των μετοχών της στην κατηγορία της Επιτήρησης, η διοίκηση επικεντρώνει τη στρατηγική της στη βελτίωσης των ιδίων κεφαλαίων της και την κερδοφορία της.

Ήδη η εταιρεία απέκτησε συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της S.I.L.K. Capital Partners Α.Ε.Π.Ε.Υ., εισφέροντας 110.000 μετοχές της, κάτι το οποίο βελτίωσε τα ίδια κεφάλαια κατά 295.000 ευρώ. Αναφορικά με την τρέχουσα περίοδο εμφανίζει σημαντικότατη αύξηση του κύκλου εργασιών της, η οποία ανέρχεται για την μητρική εταιρεία σε ποσοστό περίπου 42,52% και για τον Όμιλο σε ποσοστό περίπου 51,95%. Η εταιρεία εμφανίζει σημαντικότατη βελτίωση στον δείκτη EBITDA, ο οποίος επέστρεψε σε θετικό έδαφος.