Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Ελλάδας είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του νεοσυσταθέντος δικτύου Ρυθμιστών των Ευρωμεσογειακών χωρών (EMERG).

Οι κοινοί στόχοι που μοιράζονται οι επιτροπές μέλη του δικτύου είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων και το γεφύρωμα του ψηφιακού χάσματος, καθιστώντας τα οφέλη της κοινωνίας της πληροφορίας προσιτά σε όλους, ιδίως δε παρέχοντας καθολική υπηρεσία.

Τo Δίκτυο  ΕΜERG θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει την από κοινού ανάλυση της προόδου και ανάπτυξης των αγορών και των ρυθμιστικών πλαισίων στην περιοχή (benchmarking), την προώθηση μιας συντονισμένης προσέγγισης στη ρυθμιστική μεθοδολογία και την εναρμόνιση με τις αρχές του πλαισίου της ΕΕ,  κοινές προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο για τη μεταφορά γνώσης και την ανταλλαγή πληροφοριών, με σκοπό να επιτευχθεί μια κοινή κατεύθυνση και  την προώθηση διμερών συνεργασιών.