Την παρουσίαση της μελέτης με θέμα: «Οι Κινητές Επικοινωνίες ως Καταλύτης στο Νέο Αναπτυξιακό Υπόδειγμα της Ελληνικής Οικονομίας» πραγματοποίησε σήμερα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) σε σχετική εκδήλωση.

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα και συμπεράσματα της μελέτης που παρουσίασε ο Υπεύθυνος Ερευνών του ΙΟΒΕ, Άγγελος Τσακανίκας, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών κινητής επικοινωνίας μπορούν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα, βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενώ θα συμβάλλουν θετικά και στην επίτευξη επιμέρους σημαντικών στόχων όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Με βάση συγκεκριμένες υποθέσεις που θέτονται στη μελέτη, από την ενσωμάτωση 14 επιλεγμένων εφαρμογών κινητής επικοινωνίας (ΚΕ) σε διάφορους τομείς, εκτιμάται ότι σωρευτικά μέχρι το 2020, θα προκύψει μείωση λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων ύψους 23,7 δισ. ευρώ. Σε ετήσια βάση για το 2020, η μείωση ενδέχεται να φτάσει τα 3 δισ. ευρώ ή περίπου 1% του αναμενόμενου ΑΕΠ. Το μεγαλύτερο μέρος της εξοικονόμησης κόστους λειτουργίας προκύπτει από εφαρμογές τηλεδιάσκεψης και τη χρήση εφαρμογών ΚΕ στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σημαντικά οφέλη προκύπτουν και για το περιβάλλον. Η συμβολή των εφαρμογών ΚΕ στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου εκτιμάται ότι θα ανέλθει το 2020 στους 4,9 εκατ. τόνους CO2eq. Έτσι, οι ΚΕ μπορούν να συνεισφέρουν κατά 15% στην απαιτούμενη μείωση των εκπομπών για την επίτευξη του στόχου «20-20» το 2020.

Επίσης, η μελέτη ποσοτικοποιεί τα οφέλη στην ποιότητα ζωής των πολιτών από την ενίσχυση της χρήσης εφαρμογών ΚΕ. Υιοθετώντας 6 εφαρμογές, οι οποίες επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης, εκτιμήθηκε ότι ένα άτομο μπορεί να εξοικονομήσει κατά μέσο όρο 234 ώρες ανά έτος, που αντιστοιχεί σε 2 χρόνια από τη ζωή ενός 75-χρονου ανθρώπου.