Το Α’ τρίμηνο του 2016, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 928,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,3% ετησίως, ενώ τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε 627,9 εκατ., μειωμένα κατά 0,5%.

Στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε κατά 1% το τρίμηνο, αλλά η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε από την πίεση στις δραστηριότητες στη Ρουμανία. Ως αποτέλεσμα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου μειώθηκε κατά 5,1% και διαμορφώθηκε σε 309,3 εκατ. με αποτέλεσμα το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA την ίδια περίοδο να διαμορφωθεί σε 33,3%. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 33,9 εκατ., μειωμένα κατά 16,1%, ενώ το τρίμηνο αυτό ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρές προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροέςπου διαμορφώθηκαν σε 24,3 εκατ. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2016 διαμορφώθηκε σε λιγότερο από 0,9 δισ. ή 0,6 φορές την ετήσια προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, μειωμένος κατά 24,9% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου του 2015.