Η hellas online γνωστοποίησε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το δωδεκάμηνο 2010, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν τα μεγέθη της hellas online και της θυγατρικής της Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Τα ενοποιημένα έσοδα για το δ’ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 13,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα έσοδα του δωδεκαμήνου ενισχύθηκαν κατά 27,9% και  ανήλθαν σε € 212,4 εκατ., με αύξηση της πελατειακής βάσης κατά 109.064 LLU πελάτες. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εκτινάχθηκαν στα € 48,8 εκατ. στο δωδεκάμηνο του 2010, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, σε σχέση με το 2009 όπου ο Όμιλος είχε EBITDA € 15,4 εκατ.

Παρά την αύξηση των αποσβέσεων στα € 69 εκατ. για το 2010 από € 51,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω των αυξημένων επενδύσεων σε ιδιόκτητες υποδομές και του κόστους απόκτησης νέων πελατών, οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν σε € -32,4 εκατ. το 2010 από € -47,3 εκατ. το 2009. Η LLU πελατειακή βάση της εταιρίας το 2010 ανήλθε σε 391.411 πελάτες, αύξηση 38,6 % σε σχέση με το 2009, και εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς 28,4%.