Η BinaryTree ολοκλήρωσε με επιτυχία την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, το οποίο και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2005 από την TUV Austria Hellas.

Συγκεκριμένα, έγινε πιστοποίηση της αποτελεσματικής διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών, όσον αφορά στην Ανάπτυξη Λογισμικού- Εμπορία Λογισμικού Τρίτων- Εμπορία Hardware- Υποστήριξη μετά την Πώληση καθώς και τις Υπηρεσίες Πληροφορικής (SaaS). Με την παραπάνω πιστοποίηση η BinaryTree συμπεριλαμβάνεται στις περίπου 60 ελληνικές εταιρείες  που έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση. Το ISO 27001:2005 είναι ένα διεθνές πρότυπο πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών που εξασφαλίζει ότι στις διαδικασίες της εταιρίας εμπεριέχονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας για την προστασία των δεδομένων και των εμπλεκόμενων πόρων.