Ο περιορισμός των δαπανών για έργα τεχνολογίας, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα λόγω της κρίσης, συνέβαλε στην κάμψη του κλάδου το 2011, σύμφωνα με μελέτη της Hellastat.

Οι προκηρύξεις νέων δημόσιων έργων έχουν μειωθεί δραστικά, με τις δαπάνες να έχουν περιοριστεί κατά 21,4% το 2010, σε 6,6 δις. ευρώ. Η πειρατεία λογισμικού αποτελεί σημαντικό πρόβλημα του κλάδου, αφού σύμφωνα με έρευνα της Business Software Alliance, η πειρατεία το 2011 ανήλθε στο 61%, με την εμπορική αξία να ανέρχεται σε 247 εκ.

Οι εταιρείες του κλάδου εστιάζουν κυρίως σε επέκταση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων με νέες εφαρμογές, υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και σε διαφορετικές κατηγορίες. Παράλληλα, προσπαθούν να διεισδύσουν σε νέες αγορές, όπου ο ανταγωνισμός δεν είναι ακόμη έντονος. Τέλος, αρκετές εταιρείες στρέφονται στο τομέα του λογισμικού περιορίζοντας το εμπόριο Η/Υ και λοιπού hardware, όπου οι υποχώρηση των εσόδων είναι πολύ μεγαλύτερη.

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις 560 επιχειρήσεων, απ’ όπου προέκυψε ότι ο συνολικός Κύκλος Εργασιών του δείγματος των εταιρειών πληροφορικής το 2011 εμφάνισε ήπια υποχώρηση κατά 1,2%, στα 1,58 δις, με το 63% των εταιρειών να εμφανίζουν μειωμένα έσοδα έναντι του 2010, με τη μέση κάμψη να διαμορφώνεται σε -8,8%.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα των εταιρειών εμφάνισαν σημαντική επιδείνωση με τα λειτουργικά κέρδη να υποχωρούν κατά 11,7%, στα 134,59 εκ., ενώ οι προ φόρων ζημιές διπλασιάστηκαν σε 35,42 εκ. Το περιθώριο μικτών κερδών δεν μεταβλήθηκε σημαντικά, αφού διαμορφώθηκε στο 34,8%. Σε αντίθεση με το περιθώριο ΚΠΦ το οποίο συρρικνώθηκε σε 1,2%, το περιθώριο ΚΠΤΦΑ σταθεροποιήθηκε στο 8,6%.