Σε συνέχεια δημοσιευμάτων που αφορούσαν το έργο της εταιρείας ΚΤΠ Α.Ε. για την περίοδο του Γ’ ΚΠΣ (2002 – 2009), η ΚΤΠ απαντά με ανακοίνωσή της ότι κατά τη διάρκεια του Γ’ ΚΠΣ η εταιρία υλοποίησε 335 έργα για το Δημόσιο τομέα, και 7.444 για τον Ιδιωτικό τομέα - ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 940,99 εκατ. Ευρώ.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ η ΚτΠ ΑΕ έχει εξασφαλίσει ήδη την υλοποίηση Δημοσίων Έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών προϋπολογισμού άνω των 500 εκατ. Ευρώ, ενώ δρομολογείται από το κράτος για την εταιρεία η ανάληψη του ρόλου του κεντρικού φορέα συγκέντρωσης και  πληρωμής τηλεπικοινωνιακών τελών και η υποστήριξη και λειτουργία κέντρου δεδομένων (data center) της δημόσιας διοίκησης. H ΚτΠ Α.Ε. είναι μια μη κερδοσκοπική ΑΕ του δημοσίου και τα κονδύλια χρηματοδότησής της προέρχονται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (80% Κοινοτικοί Πόροι, 20% Εθνικοί). Ακόμα και το 20% που αφορά στην εθνική συμμετοχή και θα μπορούσε να «χρεωθεί» στην επιβάρυνση του ελλείμματος της χώρας, επιστρέφει έμμεσα πίσω στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον ενισχύει κατά πολύ περισσότερο του 20%, μέσω του ΦΠΑ, των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών έμμεσων επιστροφών που πραγματοποιεί η εταιρεία προς τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αν προστεθούν σε αυτά και οι έμμεσες επιστροφές χρημάτων στον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω των έργων που υλοποιεί η ΚτΠ ΑΕ με ανάλογο σκεπτικό, τότε αποδεικνύεται ότι η εταιρεία έχει συμβάλει με την εννεαετή λειτουργία της με απόλυτο τρόπο στην ενίσχυση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το εμφανιζόμενο έλλειμμα (ζημία) του 2009, ύψους 4,4 εκατ. Ευρώ,  που καταγράφεται στις οικονομικές της καταστάσεις, και έχει προσδώσει χαρακτήρα προβληματικής ΔΕΚΟ στην εταιρεία σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι απόρροια της συσσωρευμένης από το 2005 αδυναμίας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων να διαθέσει εγκαίρως στην ΚτΠ Α.Ε., ως όφειλε, το σύνολο των πιστώσεων που απαιτούνταν για να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις των συμβάσεων των συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποίησε και υλοποιεί.

Ως αποτέλεσμα, η ΚτΠ Α.Ε. αναγκαζόταν κάθε έτος να προχωρά σε εξωτερικό τραπεζικό δανεισμό, με τη σχετική έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος αναπόφευκτα δημιουργούσε τόκους που εγγράφονταν ως «ζημιά» στην Εταιρία. Εάν δεν το έκανε αυτό, τότε τα δανειζόμενα ποσά δεν θα εγγράφονταν ως δαπάνες των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων που έχουν απορροφηθεί εγκαίρως, και θα επιβάρυναν αντίστοιχα τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το υπόλοιπο  της  ζημίας που εμφανίζεται στον ισολογισμό του 2009 προκλήθηκε από την μη έγκαιρη δέσμευση και επάρκεια πόρων από το ΕΣΠΑ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας μετά την 30-6-2009. Η ΚτΠ ΑΕ, μέχρι και το 1ο εξάμηνο του 2010 αφιέρωνε μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς της για την ολοκλήρωση και το κλείσιμο πολλών έργων του Γ’ ΚΠΣ, παράλληλα με τη δραστηριοποίησή της για τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ.