Σε 278 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της Info-Quest στο εννεάμηνο του 2009 έναντι 336 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο μειωμένες κατά 17%.

Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των πωλήσεων τόσο της μητρικής εταιρείας όσο και της θυγατρικής της Unisystems, καθώς και στη μη ενσωμάτωση κατά το εννεάμηνο του 2009 των οικονομικών στοιχείων εταιριών που επωλήθησαν ή εκκαθαρίσθηκαν στα τέλη του προηγούμενου έτους. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,9 εκατ. ευρώ κατά το 2008.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,3 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,5 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι πωλήσεις της μητρικής ανήλθαν σε 145,4 εκατ. ευρώ έναντι 184,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένες κατά 21%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη γενικότερη μείωση της ζήτησης στον κλάδο των προϊόντων πληροφορικής που συντελείται από τα τέλη του 2008, καθώς και στη μεταφορά δραστηριοτήτων τεχνικής υποστήριξης από την Εταιρεία στη θυγατρική της Unisystems.

Το EBITDA ανήλθε σε -0,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημίες 2,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,9 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημίες 2,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,05 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι πωλήσεις της UniSystems ανήλθαν σε 70,8 εκατ. ευρώ έναντι 100,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο μειωμένες κατά 29%. Το EBITDA ανήλθε σε 2,9 εκατ. ευρώ έναντι -1,3 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 0,2 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 0,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ πέρυσι.