Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) για την οικονομική χρήση του 2009, ο Όμιλος Printec διατηρεί την κερδοφορία του για το 2009 παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία τόσο στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όσο και για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, στους οποίους απευθύνονται ως επί το πλείστον οι υπηρεσίες και τα προϊόντα του Ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα,  ενώ σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 68.9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας κάμψη κατά 31,6% σε σχέση με τη χρήση του 2008, τα προ φόρων κέρδη  ανήλθαν στα 9.7 εκατ. ευρώ (μειωμένα κατά 10%).

Πετυχημένη ήταν η προσπάθεια του Ομίλου να βελτιώσει τo μεικτό και καθαρό περιθώριο κερδών του το 2009 σε 30.1% και 14%, από 25.7% και 10.8% αντίστοιχα το 2008. Η σημαντική αυτή βελτίωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από την παροχή υπηρεσιών και λύσεων λογισμικού προστιθέμενης αξίας που αποτελεί τομέα έντονης επικέντρωσης του Ομίλου τα τελευταία χρόνια.