Κατατλεθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση το προσχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο συναλλαγής των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Με τη ψήφιση του νομοσχεδίου οι πολίτες θα μπορούν πλέον να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις δημόσιες υπηρεσίες, να έχουν πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, να καταθέτουν αιτήσεις, δηλώσεις και δικαιολογητικά, να προμηθεύονται τα αναγκαία πιστοποιητικά και, κυρίως, να πληρώνουν φόρους, εισφορές, παράβολα και εν γένει τις οφειλές τους στο Δημόσιο. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η δημιουργία των κανονιστικών προϋποθέσεων και της θεσμικής υποδοχής για την επικοινωνία και συναλλαγή των πολιτών και των επιχειρήσεων με τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Το νομοσχέδιο υποχρεώνει κάθε δημόσια αρχή να ιδρύει και να διατηρεί δικτυακό τόπο με τις κατάλληλες εφαρμογές και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και να φροντίζει για την ακεραιότητα, αυθεντικότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων αλλά και την αλήθεια των πληροφοριών και των υπηρεσιών στις οποίες οι συναλλασσόμενοι θα έχουν πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης, κάθε δημόσια αρχή προσδιορίζει τους όρους και τα εργαλεία ίδρυσης και διατήρησης του δικτυακού τόπου της τηρώντας τις αρχές της δημοσιότητας, της ποιότητας αλλά και της ασφάλειας.

Τα ηλεκτρονικά διοικητικά έγγραφα στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι πολίτες, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νομοσχεδίου, έχουν την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα έγχαρτα-έντυπα έγγραφα με ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα. Αυτό διότι θα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής και επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής.