Τα έσοδα από τις αγορές του εξωτερικού, αλλά και τον ελληνικό δημόσιο τομέα βοήθησαν την Profile να ανταποκριθεί στις δυσκολίες του 2ου εξαμήνου του 2008 και να κλείσει τη χρονιά με κερδοφορία.

Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένο επίπεδο ο Όμιλος εμφανίζει κύκλο εργασιών 16,6 εκατ. ευρώ από 16,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 3,4 εκατ. ευρώ από 4,1 εκατ., ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 17%. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώνονται σε 1,24 εκατ. ευρώ από 2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 39%. Η μείωση στην κερδοφορία προέκυψε, σύμφωνα με την εταιρεία, κατά κύριο λόγο ως αποτέλεσμα των αυξημένων αποσβέσεων και αναπτυξιακών δαπανών (επενδύσεις, πρόσληψη νέου προσωπικού, κ.ά.) καθώς και των προβλέψεων που πραγματοποίησε ο Όμιλος.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας Profile διαμορφώθηκε εντός του 2008 στα 14,3 εκατ. ευρώ από 15,6 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 0,3 εκατ. ευρώ,  ενώ το EBIDTA διαμορφώθηκε στα 2,2 εκατ ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μείωση των μεγεθών της μητρικής εταιρείας οφείλεται αφενός στην πλήρη δραστηριοποίηση των θυγατρικών εταιρειών, οι οποίες χειρίζονται πλέον σημαντικά έργα και αφετέρου σε αναπτυξιακές δαπάνες.

Το 2008 οι δύο κύριες επιχειρηματικές μονάδες της εταιρείας εμφάνισαν για πρώτη φορά σχεδόν ισομερή συμβολή στα έσοδα του Ομίλου με το Business Solutions Division να συμβάλλει σημαντικά μέσω πλέον των 10 έργων στο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, το Financial Solutions Division συνέβαλε με την αύξηση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε χώρες της Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής.

Σε ότι αφορά την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση του Ομίλου της Profile εκτιμά ότι συγκεκριμένοι παράγοντες επιτρέπουν αισιοδοξία παρά την εκτεταμένη διεθνή κρίση. Ειδικότερα, η έως τώρα πορεία των εργασιών – και ιδιαίτερα των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό – καθώς και οι προοπτικές ανάληψης σημαντικών νέων έργων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για την επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων της Profile.