Ο όμιλος Profile έκλεισε το έτος 2016 ενισχύοντας τόσο το εύρος των λύσεων όσο και τις εκδόσεις των διεθνών συστημάτων που αναπτύσσει.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 9,3 εκατ. ευρώ (από €9,4 εκατ. το 2015), συνέπεια της χρονικής διολίσθησης έργων από την εγχώρια αγορά, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας. Παρόλα αυτά, ο όμιλος αντιστάθμισε το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω απώλειας, με νέα έργα που συνάφθηκαν στις διεθνείς αγορές.

Τα κέρδη EBITDA (προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων) παρέμειναν στα 2,8 εκατ. ευρώ ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στο 30%, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς προώθησης προϊόντων ιδίας ανάπτυξης και του εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 545.000 ευρώ (έναντι 979.000 ευρώ το 2015), κυρίως λόγω των αυξημένων δανείων και επακόλουθων χρηματοοικονομικών εξόδων, όπως και των αυξημένων αποσβέσεων, που πηγάζουν από την υλοποίηση έργου ΣΔΙΤ που έχει αναληφθεί, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στις 561.000 ευρώ (από 919.000 ευρώ το προηγούμενο έτος).

Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου συνεχίζεται εντατικά, με ενίσχυση της παρουσίας και των  δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, αλλά και με έμφαση στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, όπου η τοπική παρουσία ενδυναμώνεται με έμψυχο δυναμικό.

Οι συγκεκριμένες επενδυτικές ενέργειες αποτυπώνονται στην αύξηση των δαπανών διάθεσης και ανάπτυξης λογισμικού, αντισταθμίζονται όμως, από την απόκτηση νέων πελατών, καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού αποτελούν πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό στον κύκλο εργασιών. Η διοίκηση της Profile εκτιμά ότι για το 2017 οι προοπτικές είναι θετικές, με επίκεντρο την περαιτέρω διείσδυση στις διεθνείς αγορές.