Η hellas online ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Τα συνολικά έσοδα για το α’ τρίμηνο μειώθηκαν κατά 8,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και έφτασαν τα 56,5 εκατ. ευρώ, μείωση που οφείλεται κυρίως στη μείωση των τελών τερματισμού προς κινητά αλλά και σταθερά δίκτυα.

Τα λειτουργικά κόστη, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, μειώθηκαν κατά 14% κάτι που αποδίδεται κατά 35% στην αποτελεσματική διαχείριση κόστους από την εταιρεία και το υπόλοιπο στα μειωμένα τέλη τερματισμού κινητής και σταθερής. Η αντιστάθμιση της μείωσης των εσόδων από τη μεγαλύτερη μείωση των λειτουργικών εξόδων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από 16,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι σε 17,7 εκατ. για το α’ τρίμηνο του 2013.

Παράλληλα, η μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά 10 και πλέον εκατ. σε συνδυασμό με τη μείωση των επιτοκίων οδήγησε σε σημαντική βελτίωση του χρηματοοικονομικού της κόστους κατά 1,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2013. Αποτέλεσμα των ανωτέρω, σε συνδυασμό και με τη μείωση των αποσβέσεων κατά 2,1 εκατ. ήταν η hellas online να πετύχει οριακή κερδοφορία, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από καταβολής της αγοράς των εναλλακτικών παρόχων.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 11,5 εκατ., μειωμένες μείωση κατά 2,5 εκατ. Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας ανήλθε σε 496.167 πελάτες, αύξηση 5,2 % σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο και πλέον έχει ξεπεράσει τους 500.000 πελάτες. Το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς είναι 27,1%.

Σχολιάζοντας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online Αντώνης Κεραστάρης ανέφερε: «H hellas online γίνεται η πρώτη εταιρεία των εναλλακτικών παρόχων που σημειώνει κέρδη σε επίπεδο προ φόρων αποτελέσματος, έστω και οριακά. Το γεγονός ότι περάσαμε σε θετικό πρόσημο…οφείλεται στην προσήλωσή μας τα τελευταία χρόνια στην αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση και ορθολογική ανάπτυξη.»