Χρονιά κερδοφορίας ήταν το 2009 για την Uni Systems, παρά το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, το οποίο δημιούργησε πιέσεις και στον κλάδο της πληροφορικής.

Η Εταιρεία υλοποίησε και παρέδωσε σημαντικά έργα σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, ισχυροποιώντας περαιτέρω τη στρατηγική της θέση στον κλάδο της ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη της Uni Systems Α.Ε.Ε. για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 έχουν ως εξής: Το σύνολο των πωλήσεων ανήλθε σε 96,6 εκατ. ευρώ έναντι 121,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 14,1 εκατ. ευρώ το 2008 ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 11,48 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, τα κέρδη προ φόρων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 11,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Τα αντίστοιχα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη για τον Όμιλο των Εταιρειών της Uni Systems για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 έχουν ως εξής: Το σύνολο των Πωλήσεων ανήλθε σε 97 εκατ. ευρώ έναντι 127 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,4 εκατ. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,9 εκατ. ευρώ.

Τέλος, τα κέρδη προ φόρων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε 7,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,5 εκατ. ευρώ το 2008.