Το 2017 αποτελεί κομβικό έτος για τις πληροφοριακές υποδομές του Ομίλου Επιχειρήσεων ΚΑΡΑΤΖΗ.

«Μέσα στην τρέχουσα χρήση σχεδιάζουμε την εγκατάσταση ενός ενιαίου συστήματος ERP – CRM για όλες τις εταιρείες του ομίλου, με πλήρη κάλυψη του βιομηχανικού τομέα, των εμπορικών εφαρμογών, των δραστηριοτήτων παροχής και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» δηλώνει στο NetFAX o Μάνος Μιχαλάκης, ΙΤ Μanager του Ομίλου. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη η μετεγκατάσταση των υποδομών του Ομίλου στα νέα του κεντρικά γραφεία, με ταυτόχρονη αναβάθμιση των ασφαλιστικών δικλείδων, τόσο σε επίπεδο φυσικής πρόσβασης, όσο και σε επίπεδο λειτουργίας.

Το 2016 η Διεύθυνση Πληροφορικής είχε ολοκληρώσει με επιτυχία μια σειρά από projects, τα βασικότερα των οποίων ήταν η αναβάθμιση των υποδομών Internet του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Nana Beach (WiFi hotspots), καθώς, επίσης, και η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την ΚΕΝ, την εταιρεία ενέργειας του Ομίλου. Μέσα από αυτό το σύστημα γίνεται, μεταξύ άλλων, η διαχείριση όλων των αρχείων μετρητικών δεδομένων, η τιμολόγηση πελατών Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής Τάσης με καθοριζόμενα από το χρήστη τιμολογιακά πακέτα, η καταχώρηση πληρωμών και παρακολούθηση υπολοίπων, η διαχείριση εισπράξεων μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, ο εντοπισμός παροχών προς διακοπή, η επικοινωνία με τρίτα συστήματα (ERP, Call Center κλπ).

«Με δεδομένο το φάσμα εργασιών του Ομίλου είναι πρόδηλο ότι η τεχνολογική υποδομή αποτελεί το αναγκαίο λειτουργικό υπόβαθρο. Τόσο η μεσοπρόθεσμη λειτουργία όσο και η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου βασίζονται στην απρόσκοπτη υποστήριξη των τεχνολογικών του υποδομών» συμπληρώνει ο Μάνος Μιχαλάκης.