Την έναρξη της δράσης "Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις" ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη σύνδεση της έρευνας και της τεχνολογίας με την παραγωγή.

Η δράση, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων, που απασχολούν έως και 20 εργαζόμενους, με 7.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 8,4 εκ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα/πρόβλημα, η αντιμετώπιση του οποίου απαιτεί την τεχνογνωσία κάποιου φορέα καινοτομίας, δηλαδή ΑΕΙ ερευνητικού ιδρύματος, ινστιτούτου κλπ. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.gsrt.gr).

Η δικτυακή εφαρμογή υποβολής της αίτησης για συμμετοχή βρίσκεται στην ιστοσελίδα:www.gsrt.gr/voucher .Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη δράση και τις διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 09:00 έως τις 17:00, στο τηλ. 801 11 24900.