Στην πλήρη παρακολούθηση της κατάρτισης και εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους με στόχο τον έλεγχο των δαπανών, τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματικών πόρων, και τη μείωση των ελλειμμάτων αποσκοπεί το έργο που βγήκε ήδη σε δημόσια διαβούλευση από την Κοινωνία της Πληροφορίας και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση”.

Το έργο θα προκηρυχθεί εντός του Μαρτίου 2013 μέσω τριών επιμέρους διαγωνισμών, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ. Η υλοποίησή του θα αρχίσει εντός του έτους και τα πρώτα αποτελέσματά του αναμένεται να είναι ορατά σε ένα εξάμηνο.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα μηχανισμό, σύμφωνα με τον οποίο καθιερώνεται ενιαίος τρόπος κατάρτισης των προϋπολογισμών από όλους τους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , των Ασφαλιστικών Οργανισμών κ.α.

Με τον τρόπο αυτό τα στοιχεία τους θα είναι συγκρίσιμα, θα συνδέονται με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να γίνονται τακτικοί έλεγχοι και να εναρμονίζονται, όποτε είναι αναγκαίο, με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.