Στα 237,3 εκατ. ευρώ έναντι 277,9 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 14,6%, ανήλθαν οι πωλήσεις του ομίλου Infoquest για το 9μηνο του 2010.

Ωστόσο τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 0,7 εκατ. ευρώ έναντι 0,2 εκατ. ευρώ πέρσι. Σημειώνεται ότι τα  μεγέθη της τρέχουσας χρήσης 2010 επηρεάστηκαν αρνητικά λόγω της επιβολής της έκτακτης οικονομικής εισφοράς του ν.3845/2010, που επιβάρυνε εξολοκλήρου τα αποτελέσματα του εννεάμηνου με ποσό ύψους € 1,2 εκατ. Η δανειακή επιβάρυνση του Ομίλου ανήλθε σε 11 εκατ. ευρώ έναντι  32,6 εκατ. ευρω στο τέλος του 2009 μειωμένη κατά 66%. Αντίστοιχα τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε 30,5 εκατ. ευρώ έναντι  21,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2009. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του  ομίλου ανήλθαν σε 19,5 εκατ. ευρώ έναντι -11,4 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Οι πωλήσεις της μητρικής ανήλθαν σε  98,8 εκατ. ευρώ έναντι 145,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένες κατά 32%. Η μείωση αυτή οφείλεται, σύμφωνα με την εταιρεία, στην συνεχιζόμενη κάμψη της καταναλωτικής ζήτησης,  καθώς και στη αυστηρότερη πιστοδοτική πολιτική της Εταιρείας προς τους πελάτες χονδρικής. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές 4,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Για τη Unisystems oι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 55 εκατ. έναντι  70,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο μειωμένες κατά 22%. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε  4,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,8 εκατ. ευρώ πέρυσι.