Οι σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιούνται σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο έχουν συμβάλλει, ώστε ο χρηματοοικονομικός τομέας να παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική. Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται άμεσα στον τρόπο που εργάζονται και λειτουργούν οι σύγχρονοι οργανισμοί.

Έτσι προκειμένου να ανταποκριθούν στον έντονο ανταγωνισμό που παρατηρείται, αλλά και στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών τους, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί επικεντρώνονται πλέον στη διάθεση «έξυπνων» προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται στην αγορά με πιο προσεγμένο τρόπο και συχνότερα απ’ ότι στο παρελθόν. Παράλληλα, καλούνται να επιταχύνουν τους ρυθμούς εργασίας τους, ώστε αφενός να μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές που πραγματοποιούνται στην αγορά και αφετέρου να επιτύχουν σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητάς τους.

Στην εγχώρια αγορά, στις προκλήσεις αυτές έρχεται να προστεθεί η εντατικοποίηση των ελέγχων αναφορικά με τη συμμόρφωση των χρηματοοικονομικών οργανισμών στο νομοθετικό πλαίσιο και η σταδιακά αυξανόμενη ενημέρωση και εξειδίκευση των πελατών τους σε επενδυτικά προϊόντα.

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών βασική προϋπόθεση είναι η αυτοματοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών του εκάστοτε χρηματοοικονομικού και επενδυτικού οργανισμού. Μια διαδικασία που επηρεάζει άμεσα τη ροή εργασίας εταιρειών που δραστηριοποιούνται για παράδειγμα στους τομείς του Asset Management και Private Banking, καθώς εξαλείφει την ανάγκη για «χειρονακτικές» εργασίες, βελτιώνοντας τις διαδικασίες σε διαχειριστικό επίπεδο και παράλληλα, περιορίζοντας σημαντικά τα λάθη που προκύπτουν από τον ανθρώπινο παράγοντα.

Η ώρα των επιλογών
Για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η εμπειρία δείχνει ότι βέλτιστη επιλογή αποτελούν ενιαίες πιστοποιημένες λύσεις, αυτές δηλαδή που καλύπτουν ολόκληρη τη ροή εργασιών ή σημαντικό μέρος αυτής, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα συστήματα που λειτουργούν εντός της εταιρίας είναι απολύτως συμβατά μεταξύ τους και βασίζονται σε μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα. Πέραν της διαλειτουργικότητας και της ενοποίησης των συστημάτων, σημαντικό είναι επίσης, για έναν οργανισμό να επιλέγει συνεργάτες που διαθέτουν διεθνή εμπειρία και βαθιά γνώση των αγορών, ώστε να διασφαλίζει ότι έχει πρόσβαση στην απαιτούμενη τεχνογνωσία και είναι αξιόπιστος.

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα, στο οποίο απαντά μια ολοκληρωμένη λύση λογισμικού είναι η έγκαιρη εναρμόνιση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών με τη νομοθεσία, κάθε νέα Ευρωπαϊκή οδηγία και τα πρότυπα που καθορίζονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό (AIMR, GIPS, MIFID, Basel, οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Επιπρόσθετα, βοηθά την εταιρεία να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος λειτουργίας, το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών, αλλά και τα ανθρώπινα λάθη.

Τα πλεονεκτήματα σε αριθμούς
Σύμφωνα με εσωτερικές μελέτες χρηματοπιστωτικών οργανισμών τα πλεονεκτήματα για έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό που επιλέγει μια πιστοποιημένη και διεθνή λύση λογισμικού για την αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών είναι σημαντικά και αποτυπώνονται σε εντυπωσιακούς αριθμούς. Ειδικότερα, κατά μέσο όρο επιτυγχάνεται:

  • 60-75% αύξηση εργασιών,
  • 15-18% αύξηση νέων πελατών,
  • 12-14% αύξηση της αποτελεσματικότητας του προσωπικού,
  • 30-45% μείωση του λειτουργικού κόστους του οργανισμού,
  • 75-80% μείωση της πιθανότητας για ανθρώπινο λάθος.

Οι βασικές τάσεις
Σε παγκόσμιο επίπεδο, τέτοιου είδους συστήματα αξιοποιούνται από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους, όπως οι Goldman Sachs, UBS και Merrill Lynch, επιβεβαιώνοντας τις βασικές τάσεις που φαίνεται ότι διέπουν τους τομείς της διαχείρισης κεφαλαίων και private banking, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

  • Τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε πλατφόρμες λογισμικού που εξυπηρετούν τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, που αγγίζουν τα $ΧΧ.
  • Την ενίσχυση κατά ΧΧ% της διείσδυσης «πακεταρισμένων» πιστοποιημένων πλατφόρμων, έναντι της ανάπτυξης inhouse λύσεων ή λύσεων που αναπτύσσουν μικροί τοπικοί πάροχοι λογισμικού.
  • Την έμφαση που δίδεται στη μείωση των χειρονακτικών εργασιών για τον περιορισμό των λαθών και την αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του οργανισμού.
  • Την ενοποίηση των συστημάτων, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης διαλειτουργικότητα και ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση.
  • Τον περιορισμό του πλήθους εργασιών που παράγουν μικρές αποδόσεις με ταυτόχρονη αύξηση των ποιοτικών εργασιών.

Ο Μάκης Ιωάννου είναι Πρόεδρος του Ομίλου Εταιρειών FINVENT