Την ματαίωση του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με θέμα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος εντάσσεται στα πλαίσια της πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eΥπΑΑΤ)».

Ο διαγωνισμός ματαιώνεται καθώς σύμφωνα με την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  οι  προσφορές όλων των υποψηφίων αναδόχων έχουν απορριφθεί και αποκλειστεί από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. Ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί  σε νέα ημερομηνία με τροποποίηση ή μη των όρων και  των τεχνικών προδιαγραφών του. Υπενθυμίζεται ότι στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορές οι εταιρείες: ΑΠΟΨΗ Α.Ε.  Σύμβουλοι  Επιχειρήσεων, O.T.S., και οι ενώσεις εταιρειών: SingularLogic – Neuropublic – Intrasoft International  και Velti – iKnowHow.