Κατά 46,8% μείωσε τη ζημία της σε ενοποιημένο επίπεδο η PC Systems το εννιάμηνο του 2008 και διαμορφώθηκε στα 1,025 εκατ. ευρώ έναντι 1,925 εκατ. ευρώ το 2007.

Η καθαρή θέση της εταιρείας παρουσίασε βελτίωση από 5,180 εκατ. ευρώ το 2007 σε 11,025 εκατ. ευρώ το 2008. Η συνεπακόλουθη βελτίωση του δείκτη Ξένα προς Ίδια κεφάλαια από 4,21 το 2007 σε 3,12 το 2008, καταδεικνύει, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, τη μείωση της εξάρτησης της από ξένα κεφάλαια, κάτι που αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της, όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της PC Systems το γ’ τρίμηνο ανήλθε στα 5,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 14% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν θετικά στα 713 χιλιάδες ευρώ έναντι ζημιών 205 χιλιάδων ευρώ το 2007. Τα κέρδη ανά μετοχή για το εν λόγω διάστημα ανήλθαν σε 0,028 ευρώ σε σχέση με το περσινό διάστημα που ήταν αρνητικά (- 0,016 ευρώ ανά μετοχή).