Βελτιωμένα εμφανίζονται τα κέρδη του ομίλου CPI, για το τρίμηνο που έληξε στις 30/9/2009.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας CPI για το τρίμηνο 1/7/2009 – 30/9/2009, ανήλθε σε ευρώ 4.807 χιλ. από ευρώ 5.176 χιλ. κατά την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση 7,2%, λόγω απαγκίστρωσης του Ομίλου από προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλού μικτού κέρδους, λόγω αυστηρότερης πιστωτικής πολιτικής καθώς και λόγω μείωσης της ζήτησης.

Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν αύξηση κατά 5,6% και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 389 χιλ από ευρώ 368 χιλ κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ανήρθε σε 28,2% έναντι 24,3% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 16%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 43,8 χιλ ευρώ έναντι  38,9 χιλ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Τέλος οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας παρουσιάζουν μείωση κατά 7% ανερχόμενες σε 4.245 χιλ ευρώ έναντι ευρώ 4.802 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης.