Στα 94,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις της Info-Quest, το πρώτο τρίμηνο του 2009, μειωμένες κατά 13% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις μειωμένες πωλήσεις της μητρικής αλλά και στην μη ενσωμάτωση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 των αποτελεσμάτων εταιρειών που επωλήθησαν ή εκκαθαρίσθηκαν στα τέλη του προηγούμενου έτους. Το EBITDA ανήλθε σε 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 0,18 εκατ. ευρώ έναντι 0,35 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σε επίπεδο μητρικής, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 16% στα 52,5 εκατ. ευρώ. Μέρος της μείωσης αυτής οφείλεται στην μεταφορά των δραστηριοτήτων τεχνικής υποστήριξης από την Εταιρεία στην θυγατρική της Unisystems. Το EBITDA ανήλθε σε 0,06 εκατ. ευρώ έναντι 0,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,9 εκατ. ευρώ πέρυσι.