Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ομίλου Profile το εννιάμηνο του 2008 έφτασε τα 11,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή μείωση σε σύγκριση με τα 11,7 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2007.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) ανήλθαν στα 2,789 εκατ. ευρώ έναντι 3,299 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση 15,4%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 17,2% και διαμορφώθηκαν σε 1,245 εκατ. ευρώ έναντι 1,504 εκατ. ευρώ, όπως υποστηρίζει η εταιρεία ως αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε ανθρώπινο δυναμικό και προωθητικές ενέργειες. Τα κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους (EPS) διαμορφώθηκαν στα €0,10 από €0,12 το αντίστοιχο περυσινό εννιάμηνο.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 10,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,1 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους προσδιορίσθηκαν στα 819 χιλ. ευρώ.

Η διοίκηση της Profile υποστηρίζει ότι “με βάση τα παραπάνω δεδομένα εκπονεί ήδη νέο επιχειρηματικό σχέδιο, προσαρμοσμένο στις συνθήκες που δημιουργεί η τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Η υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, οι μέχρι τώρα επενδύσεις, το ισχυρό πελατολόγιο και οι απαιτήσεις από υλοποιήσεις της τάξεως των 14 εκατ. ευρώ,  καθώς και σημαντικός αριθμός ανεκτέλεστων έργων αποτελούν σταθερή βάση για την συνετή και συνεπή ανάπτυξη του ομίλου στο εσωτερικό και το εξωτερικό”.