Σε υψηλό επίπεδο κυμαίνεται η διείσδυση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο χώρο της δημόσιας υγείας, παρουσιάζοντας ωστόσο χαμηλό επίπεδο χρήσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, σε αυτό το πλαίσιο, διαπιστώνεται ανάγκη περαιτέρω κατάρτισης των εργαζομένων του κλάδου. Θετικό είναι το γεγονός ότι οι επιπτώσεις χρήσης ΤΠΕ φαίνεται να είναι θετικές τόσο στην εργασία του προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων όσο και στους πολίτες.

Βασικός στόχος της έρευνας που εκπόνησε το Παρατηρητήριο σε δημόσιους φορείς υγείας της χώρας, ήταν η διερεύνηση της αντίληψης των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία σχετικά με τις ΤΠΕ, τη χρήση και διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπολογιστών και πρόσβασης στο διαδίκτυο, αλλά και τις ψηφιακές δεξιότητες των γιατρών, νοσοκόμων και του διοικητικού προσωπικού. Τέλος, έμφαση δόθηκε και στην αποτίμηση των έργων ΤΠΕ στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, αλλά και το επίπεδο διείσδυσής τους στο χώρο της Υγείας.

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι το χαμηλό επίπεδο χρήσης Η/Υ (34%), και το ικανοποιητικό επίπεδο πρόσβασης στο διαδίκτυο (54%), Επίσης, είναι αντιληπτή η σημασία χρήσης εξειδικευμένων εφαρμογών ΤΠΕ υγείας με κρίσιμες για την εργασία, τους ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενούς (79%), τις κάρτες υγείας (75%) και τα πληροφοριακά συστήματα υγείας (74%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τη μεγαλύτερη αναγκαιότητα εγκατάστασης συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών επισήμαναν κυρίως οι εργαζόμενοι στον τομέα της πληροφορικής και όχι τα διοικητικά ή ανώτατα διοικητικά στελέχη.

Προέκυψε επίσης, ότι μόλις το 0,5% του συνολικού προϋπολογισμού των νοσοκομείων διατίθεται για κατάρτιση των εργαζομένων τους σε ΤΠΕ.

Τέλος, μεγάλο ποσοστό των διοικητικών στελεχών και του προσωπικού πληροφορικής (80%) ανέφερε ότι η χρήση ΤΠΕ είχε θετικές επιπτώσεις στην άσκηση των καθηκόντων τους. Αντίστοιχα, 76% του ιατρικού προσωπικού ανέφερε ότι η χρήση ΤΠΕ βοηθά γενικά στην εργασία τους, ενώ λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους ανέφεραν ότι είχε σημαντικά θετικό αντίκτυπο στο κόστος παροχής υπηρεσιών και στο χρόνο παραλαβής παραγγελιών.