Ο ρόλος της Πληροφορικής στον ασφαλιστικό κλάδο συνίσταται στην ανάλυση των υφιστάμενων διαδικασιών και την ανάπτυξη σύγχρονων επιχειρησιακών μοντέλων που υποστηρίζονται από κατάλληλα προσαρμοσμένα πληροφοριακά συστήματα.

Στη σύγχρονη, ταραχώδη και διαρκώς μεταλλασσόμενη επιχειρηματική αγορά, εταιρείες και οργανισμοί καλούνται να αξιοποιήσουν όλο και περισσότερο την ηλεκτρονική διαχείριση των διαδικασιών παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. Κύριο στόχο για τη Διεύθυνση Πληροφορικής, δεν αποτελεί πλέον η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, αλλά οι προκλήσεις που έχουν ως στόχο την επιχειρηματική καινοτομία.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής (ΔΠ) δεν περιορίζεται σε αυτόν του «ηγέτη της τεχνολογίας» που ασχολείται με την αποτελεσματική εκμετάλλευση πόρων και συστημάτων, αλλά επεκτείνεται σε αυτόν του καθοδηγητή της ηγετικής ομάδας της επιχείρησης, που επιφορτίζεται με την χάραξη στρατηγικής, ώστε να αποκτηθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Ο ΔΠ βρίσκεται μεταξύ τεχνολογίας και επιχειρείν και ως εκ τούτου, πρέπει να χαρακτηρίζεται από δεξιότητες που τον βοηθούν να κατανοήσει την υφιστάμενη δομή και κουλτούρα της επιχείρησης, να οραματισθεί το μοντέλο στο οποίο πρέπει να μετασχηματισθεί, να προσδιορίσει τη μέθοδο μετάβασης στη νέα κατάσταση και να καθοδηγήσει το ανθρώπινο δυναμικό στην επιτυχή υλοποίηση της αλλαγής.

Το προφίλ του σύγχρονου ΔΠ θα πρέπει να συνδυάζει ισχυρές ικανότητες στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό έργων, στη διαχείριση αλλαγών (change management), στη λήψη αποφάσεων και, τέλος, στην παρακίνηση και καθοδήγηση ομάδων υψηλόβαθμων στελεχών. Τα στελέχη Πληροφορικής, με σημαντική προϋπηρεσία, αλλά και συνεχή (λόγω επαγγελματικής ιδιότητας) πρόσβαση σε πληροφόρηση για τις τεκταινόμενες εξελίξεις στην τεχνολογία, διακρίνονται από κουλτούρα που προσφέρεται για την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων με γνώμονα την απορρόφηση των νέων τεχνολογιών και την συμπίεση του κόστους.

Οι καθημερινές προκλήσεις της τεχνολογίας, επιφέρουν διαρκείς εισηγήσεις των στελεχών Πληροφορικής προς τη Διοίκηση για επενδύσεις σε νέα συστήματα και την αξιοποίησή τους σε σύντομο χρόνο, χωρίς να δίδεται η πρέπουσα προσοχή στην ωριμότητα των υποδομών της επιχείρησης που αποτελούν προϋπόθεση για την αξιοποίηση αυτών των συστημάτων. Στον αντίποδα, τα διοικητικά και οικονομικά στελέχη βιώνουν άμεσα την επάρκεια των επιχειρηματικών υποδομών, καθώς και τη βούληση της Διοίκησης στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον δραστηριοτήτων.

Ετσι, καθίστανται στυλοβάτες της επιχειρησιακής κουλτούρας και αναμφισβήτητα σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχή έκβαση κάθε επιχειρηματικού μετασχηματισμού. Τα παραπάνω σκιαγραφούν τους δύο διαφορετικούς πόλους στους οποίους πρέπει να διανεμηθούν οι απαιτούμενοι ρόλοι για να σχηματισθούν ομάδες υλοποίησης καινοτόμων έργων. Είναι προφανές ότι οι δύο κουλτούρες είναι ετερογενείς, τόσο σε επίπεδο σκέψης όσο και σε επίπεδο δράσης. Ο ΔΠ, καλείται να αναλάβει την ευαίσθητη αποστολή του γεφυρώματος της απόστασης που χωρίζει το IT από το Business.

«Συμβόλαιο» Πληροφορικής στον ασφαλιστικό κλάδο
Η Prudential ΕΠΕ, δραστηριοποιείται από το 1984 στους χώρους της Κοινωνικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης. Στην πρώτη περίοδο λειτουργίας της, παρείχε υπηρεσίες «Service Bureau». Το έργο της συνιστούσαν η παραλαβή παραστατικών από τους πελάτες (Ασφαλιστικές Εταιρείες και Ταμεία), η καταχώρηση στοιχείων και η έκδοση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, ή εκκαθαριστικών σημειωμάτων παροχών προς δικαιούχους Ασφαλισμένους. Το έργο αυτό, υποστηρίζονταν από λογισμικό που ανέπτυσσε και συντηρούσε το τμήμα Πληροφορικής της Prudential.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, η Prudential μετασχηματίσθηκε σε προμηθευτή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης του κύκλου εργασιών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ταμείων. Ο ευαίσθητος χώρος του ασφαλιστικού συστήματος (σύστημα τριών πυλώνων), αποτελεί πεδίο έντονων αναδιαρθρωτικών προσπαθειών σε όλη την Ευρώπη. Σημαντικότατες απαιτήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι Ασφαλιστικοί Φορείς στην Ελλάδα, είναι η ταχύτητα και η ποιότητα εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, σε ένα περιβάλλον απαιτητικό, πολύπλοκο και έντονα ανταγωνιστικό.

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί η απαίτηση, από πλευράς εποπτεύουσας Αρχής, της εκπλήρωσης όλων των προϋποθέσεων ασφαλούς υλοποίησης του κύκλου εργασιών των Ασφαλιστικών Φορέων, ώστε να πληρούν τα απαιτούμενα περιθώρια Φερεγγυότητας (Solvency) που θα εφαρμοσθούν από το 2013.

Η Prudential, έχει αναλάβει ήδη ηγετικό ρόλο στην πρόκληση αυτή, ενημερώνοντας και καθοδηγώντας τους πελάτες της στον ανασχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων διαδικασιών, που θα επιφέρουν ισχυρή προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.