Αύξηση εσόδων (+15,1%) και κερδών ΕΒΙΤDA (+3,6%) κατέγραψε η Intralot το α’ εξάμηνο 2017, διαμορφώνοντας έτσι τα συνολικά έσοδα, για την περίοδο με λήξη την 30η Ιουνίου 2017, στα 733,2 εκατ. ευρώ.

Σε τριμηνιαίο επίπεδο, η απόδοση του κύκλου εργασιών βελτιώθηκε κατά 10,1% συγκριτικά με το β’ τρίμηνο του 2016, διαμορφώνοντας τα συνολικά έσοδα για την περίοδο από 1η Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017, στα 365,3 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν στα 92,2 εκατ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,6% (€+3,2 εκατ.) συγκριτικά με το α’ εξάμηνο του 2016. Τα έσοδα του Ομίλου και τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά +17,9% και +8,1% αντίστοιχα σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2016.

Επιπλέον, κατά το β’ τρίμηνο του 2017, η Intralot κατάφερε να ενισχύσει τη θέση της στην αμερικάνικη αγορά με την ανανέωση σημαντικών της συμβολαίων. Ως αποτέλεσμα η μέση εναπομένουσα διάρκεια των αμερικανικών συμβολαίων ανέρχεται στα 7,4 χρόνια (περιλαμβανομένων και των δυνατοτήτων επέκτασης των συμβολαίων), οδηγώντας στην εξασφάλιση τουλάχιστον 35,0 εκατ. ευρώ σε ετήσια κέρδη EBITDA (στοιχεία του 2016) μέχρι το 2025. Στους επόμενους μήνες η Intralot αναμένει να δρέψει τους καρπούς των πωλήσεων συμμετοχών της προηγούμενης χρονιάς, ως μέρος της “asset-light” στρατηγικής της και να επικεντρωθεί σε ισχυρές στρατηγικές συνεργασίας με τοπικούς παίχτες.