Η γενικότερη οικονομική κατάσταση καθώς και οι καθυστερήσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων συγκεκριμένων φορέων του Δημοσίου τομέα επηρέασαν τα μεγέθη του ομίλου Profile για το έτος.

Πάρα ταύτα, ο όμιλος διατήρησε θετικό πρόσημο στο EBIDTA και αύξησε σημαντικά τα διαθέσιμα του, κυρίως λόγω της μείωσης των απαιτήσεων και των λειτουργικών εξόδων, ενώ σε χαμηλότατα επίπεδα παρέμεινε ο δανεισμός. Πιο συγκεκριμένα, σε ενοποιημένο επίπεδο ο Όμιλος εμφανίζει κύκλο εργασιών 13,3 εκατ. ευρώ για το 2009 από 16,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 0,37 εκατ. ευρώ από 3,4 εκατ. ευρώ.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 4,5 εκατ. ευρώ από 7,7 εκατ. ευρώ το 2008 ενώ εμφανίσθηκαν ζημιές μετά από φόρους στα 1,1 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος παρουσίασε ζημιές προ φόρων της τάξεως των 986 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 1,7 εκατ. ευρώ το 2008. Με βάση τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Χρήσης 2009 το σύνολο του ενεργητικού προσδιορίστηκε σε 28,2 εκατ. ευρώ παραμένοντας σταθερό σε σχέση με το 2008.

Τα διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 182% και διαμορφώθηκαν σε 4,8 εκατ. ευρώ από 1,7 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2008, ξεπερνώντας το συνολικό δανεισμό της εταιρίας που ανέρχεται σε 4,6 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 13,8 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε εντός του 2009 στα 11,6 εκατ. ευρώ από 14,3 εκατ. ευρώ ενώ σημειώθηκαν ζημιές μετά από φόρους της τάξεως των 891 χιλ. ευρώ για το έτος.