Στα 1,34 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές μετά φόρων για τον όμιλο της Μαράκ Ηλεκτρονικής στο α’ εξάμηνο του 2012, έναντι κερδών 19,9 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1.656.392 ευρώ έναντι 3.349.896 πέρυσι, ενώ το ενοποιημένο περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε σε 29,98% έναντι 44.26%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν αρνητικά στο ποσό των 132.834 ευρώ, έναντι θετικών λειτουργικών κερδών 532.226 το 2011. Σε σχέση με τις προοπτικές της εταιρείας για το 2012, η διοίκηση λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παρούσα πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας, προσπαθεί να διευρύνει τις δραστηριότητές της κυρίως στο εξωτερικό.

Αναφορικά με τα λειτουργικά έξοδα, η εταιρεία θα συνεχίσει την προσπάθεια διατήρησης αυτών σε χαμηλότερα επίπεδα, έχοντας αποφασίσει να μειώσει σημαντικά λειτουργικά κόστη σε σχέση με το 2011, καθώς και να εξοικονομήσει πόρους μέσω της μη αντικατάστασης του προσωπικού που θα αποχωρήσει κατά τη διάρκεια του 2012. Εν τω μεταξύ, την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Μαράκ αποφάσισε ο πρόεδρος του Χ.Α., καθόσον η εταιρεία προέβη στη σύνταξη και δημοσίευση της οικονομικής έκθεσης της περιόδου 1.1.-30.06.2012 και πλέον εκλείπει ο λόγος θέσης των μετοχών της σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης. Από σήμερα οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.