Ο Δημήτρης Α. Μακρής, IT Administrator της Andriaki Shipping μιλά για την εξισορρόπηση ανάμεσα στην πίεση για μειώσεις λειτουργικών εξόδων και την ανάγκη διατήρησης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων που αποτελεί, πλέον, μια καθημερινή άσκηση για κάθε Διεύθυνση Πληροφορικής. Οπως και η ευθυγράμμισή της με την επιχειρηματική στρατηγική.

Στην εποχή της εκτεταμένης οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας, οι περισσότερες επιχειρήσεις λειτουργούν, και βεβαίως απολύτως δικαιολογημένα, με κύριο γνώμονα τη μείωση των λειτουργικών δαπανών τους. Η λήψη, ωστόσο, των αποφάσεων για μειώσεις λειτουργικών εξόδων θα πρέπει να εξισορροπείται από την ανάγκη της επιχείρησης για την, καταρχήν, διατήρηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων της. Στη συγκεκριμένη, δύσκολη, εξίσωση μπαίνει και ο παράγοντας χρόνος που θέτουν οι επιχειρηματίες-μέτοχοι.

Σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλων εργαλείων, διαδικασιών, βέλτιστων πρακτικών και νοοτροπιών που βοηθούν σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση, η εξίσωση του αποτελεσματικού περιορισμού των λειτουργικών δαπανών καθίσταται δυσεπίλυτη. Πέραν των παραδοσιακών αρωγών (οικονομικά και εμπορικά τμήματα των επιχειρήσεων), που καλούνται να επιλύσουν αποτελεσματικά και γρήγορα αυτήν τη δύσκολη εξίσωση, οι επιχειρήσεις προσβλέπουν πλέον και στην αρωγή των Διευθύνσεων Πληροφορικής, με την πρόκληση γι’ αυτές να είναι τεράστια.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η παροχή αποτελεσματικών λύσεων εκ μέρους των Διευθύνσεων Πληροφορικής είναι εφικτή μόνο μέσω επενδύσεων στην τεχνολογία και σε καινοτόμες λύσεις. Η επιλογή των νέων projects πλέον κρίνεται και εγκρίνεται με γνώμονα την ανταπόδοση της επένδυσης. Οτι δεν ανταποδίδει, τουλάχιστον οικονομικό όφελος, απλά δεν είναι επιλογή της επιχείρησης. Αυτή είναι και μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι σύγχρονες Διευθύνσεις Πληροφορικής.

Επιχειρήματα όπως «πρέπει να υλοποιηθεί γιατί είναι κάτι νέο και καινοτόμο» ή «έτσι κάνουν και οι άλλοι, άρα θα το ακολουθήσουμε και εμείς» δεν βρίσκουν, πλέον, απήχηση. Το ζητούμενο είναι το «γιατί θα πρέπει να προχωρήσουμε στην επιλογή και υλοποίηση ενός έργου-επένδυσης και τι ανταπόδοση αυτό θα έχει», με τεκμηριωμένα και ρεαλιστικά επιχειρήματα.

Καινοτομία, αλλά…
Η προώθηση της καινοτομίας σαν αόριστη έννοια μπορεί περισσότερο να δημιουργήσει, παρά να επιλύσει κάποια προβλήματα. Η καινοτομία περνάει μέσα από τις καθημερινές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χρήστες και η διεύθυνση μιας εταιρείας. Για να προωθηθεί αποτελεσματικά η επιχειρησιακή στρατηγική μέσω καινοτόμων λύσεων θα πρέπει πρώτα να υπάρξει πλήρης και διακριτή ευθυγράμμιση των Διευθύνσεων Πληροφορικής με το επιχειρησιακό κομμάτι της εταιρίας.

Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να γίνει με γνώμονα την ποιοτική και αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών, βασιζόμενη σε διεθνώς ανα γνωρισμένα πρότυπα, βάζοντας σε εφαρμογή βέλτιστες πρακτικές, τεκμηριωμένες διαδικασίες και μετρήσιμους βασικούς δείκτες απόδοσης. Η ενοποίηση της πληροφορίας με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείρισή της αποτελεί στρατηγικό στόχο κάθε σύγχρονης Διεύθυνσης Πληροφορικής.

Ο Διευθυντής Πληροφορικής θα πρέπει, εκτός των άλλων, να:

  • Προωθεί την διασυνδεσιμότητα διαφορετικών εφαρμογών, προγραμμάτων, σταθερών υπολογιστών και κινητών συσκευών, μέσω πιο φιλικών ως προς τον χρήστη διεπαφών, περιορίζοντας σημαντικά την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα των εργαλείων που παρέχει στον τελικό χρήστη.
  • Συμβάλλει στην ενσωμάτωση διαδικασιών, ροών εργασίας και βέλτιστων πρακτικών στην καθημερινότητα του τελικού χρήστη, θέτοντάς του σαφές, κατανοητό και εγκεκριμένο από τη Διεύθυνση πλαίσιο εργασίας.
  • Διευκολύνει την προσβασιμότητα στην εταιρική πληροφορία από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
  • Εκτιμά πιθανούς κινδύνους της ασφάλειας των πληροφοριών και των συστημάτων και να προτείνει-εφαρμόσει σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
  • Εφαρμόζει την προληπτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ή προβλημάτων.
  • Δεν αγνοεί ή ακόμη καλύτερα να αξιοποιεί αποτελεσματικά δεδομένα προερχόμενα από αδόμητες-ποικιλόμορφες πηγές.
  • Επιδιώκει την εξεύρεση κοινής στρατηγικής και τρόπου επικοινωνίας με τη διοίκηση.