Η Encode είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά σε διαγωνισμό που διενεργεί η Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.). Το έργο έχει τίτλο "Εργαστήριο Μεθοδολογιών Ελέγχου και Αξιολόγησης Υποδομών ΤΠΕ" και περιλαμβάνει την αγορά εξοπλισμού λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής για την υλοποίηση του εργαστηρίου της Α.Π.Δ.Π.Χ.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η παρακολούθηση του state of the art στις τεχνολογίες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων υπολογιστών καθώς και στον εξελισσόμενο χώρο των τεχνολογιών ιδιωτικότητας (privacy). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 758.398,90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους.

Ο χρόνος διάρκειας υλοποίησής του είναι δέκα μήνες.