Η προστασία της πληροφορίας αποτελεί μία πρόκληση που συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την ταυτόχρονη διαχείριση των επιχειρησιακών ευκαιριών και του κινδύνου.

Η διαχείριση της αξίας που αποφέρει το ΙΤ συσχετίζεται κατά παράδοση με τη διαχείριση της αλλαγής σε επιχειρησιακές διαδικασίες και εφαρμογές που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη διατήρηση των πελατών, τις πωλήσεις, τα κέρδη, τα έσοδα και τα έξοδα. Αν και έγκυρη, η άποψη αυτή ως μόνος τρόπος για τη μέτρηση της αξίας της Πληροφορικής δέχεται επιθέσεις, καθώς ολοένα και περισσότερες εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με την απώλεια ή την κλοπή πελατειακών δεδομένων και υπόκεινται στις συνέπειες αυτών (πελατειακή απογοήτευση και αποχώρηση, απώλεια εσόδων, αύξηση εξόδων και μεσοπρόθεσμη μείωση των κερδών).

Το ΙΤ δεν περιορίζεται στη διαχείριση και την προστασία των πελατειακών δεδομένων, αλλά αντιμετωπίζει την πρόκληση της διατήρησης του uptime όσο γίνεται πιο κοντά στο 100%, ώστε να αποφεύγονται οι διακοπές της ομαλής λειτουργίας και να είναι δυνατή η αποτελεσματική, από άποψης κόστους, απόκριση στις πολυάριθμες νομικές απαιτήσεις και στους ελέγχους.

Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, η βιωσιμότητα μιας εταιρείας συνδέεται με το πόσο καλά διαχειρίζεται η λειτουργία της Πληροφορικής τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα της πληροφορίας και των συστημάτων Πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για τις βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες. Είτε πρόκειται για την προστασία της πληροφορίας είτε για τη συμμόρφωση προς νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, η πρόκληση που αντιμετωπίζει ο Διευθυντής Πληροφορικής συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την ταυτόχρονη διαχείριση των επιχειρησιακών ευκαιριών και του κινδύνου.

Διακυβέρνηση και ωριμότητα
Η πιο πρόσφατη έρευνα του IT Policy Compliance Group δείχνει ότι οι βελτιώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και τη συμμόρφωση αποδίδουν σημαντικά σε εταιρείες που έχουν ένα ώριμο πλαίσιο διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης. Ενδείξεις ωριμότητας είναι οι παρακάτω:

 • έσοδα σταθερά υψηλότερα από εκείνα άλλων επιχειρήσεων,
 • πολύ υψηλότερα κέρδη από εκείνα των άλλων,
 • καλύτερα ποσοστά διατήρησης πελατών,
 • δραματικά χαμηλότερος οικονομικός κίνδυνος και επιπτώσεις λόγω κλοπής ή απώλειας πελατειακών δεδομένων,
 • σημαντικά μειωμένος οικονομικός αντίκτυπος από διαταραχές της επιχειρησιακής λειτουργίας που οφείλονται σε διακοπές των λειτουργιών Πληροφορικής,
 • πολύ χαμηλότερες δαπάνες για θέματα ελέγχου. 

Δυστυχώς, μόνο μία στις δέκα εταιρείες απολαμβάνουν τα σημαντικά αυτά επιχειρησιακά οφέλη που σχετίζονται με τις ώριμες πρακτικές. Αντιθέτως, σχεδόν 7 στις 10 σημειώνουν επιχειρησιακά αποτελέσματα που είναι στα μισά εκείνων των ώριμων επιχειρήσεων, ενώ επίσης, δημοσιεύουν οικονομικές απώλειες που είναι πολύ υψηλότερες.

Επιπλέον, οι περισσότερες από αυτές πραγματοποιούν υπερβολικές δαπάνες για θέματα συμμόρφωσης, λόγω της αυξημένης χρήσης χειροκίνητων διαδικασιών και ανώριμων πρακτικών. Οι εταιρείες που βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης, σχεδόν 2 στις 10, έχουν χειρότερα επιχειρησιακά αποτελέσματα, μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες και μεγαλύτερη δυσκολία να συμμορφωθούν με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Επιχειρησιακά αποτελέσματα εταιρειών με ώριμες πρακτικές

 • 17% υψηλότερα έσοδα
 • 14% υψηλότερα κέρδη
 • 18% υψηλότερα ποσοστά πελατειακής ικανοποίησης
 • 17% υψηλότερα ποσοστά διατήρησης πελατών
 • 96% χαμηλότερες οικονομικές απώλειες από την κλοπή ή απώλεια πελατειακών δεδομένων
 • 50 φορές λιγότερες πιθανότητες απώλειας ή κλοπής πελατειακών δεδομένων
 • 50 λιγότερες ετήσιες δαπάνες σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης

 Το επίπεδο ωριμότητας και οι συνέπειές του

 Επίπεδο ωριμότητας  1  3  5
 Πλήθος εταιρειών  20%  68%  12%
 Πελατειακή ικανοποίηση  -8,7%  0%  8,7%
 Διατήρηση πελατών  -6,3%  0%  7,3%
 Έσοδα  8,5%   0%  -8,5%
 Έξοδα  -6,4%  0%  6,4%
 Κέρδη  -6,9%  0%  6,9%
 Οικονομικός κίνδυνος λόγω απώλειας πελατειακών δεδομένων  9,6% των εσόδων  6,4% των εσόδων  0,4% των εσόδων
 Οικονομικός κίνδυνος από τη διακοπή της επιχειρησιακής λειτουργίας  10% των εσόδων 1% των εσόδων  0,2% των εσόδων
 Δαπάνες για κανονιστική συμμόρφωση  37% χαμηλότερες από το μέγιστο  3% χαμηλότερες από το μέγιστο  52% χαμηλότερες από το μέγιστο