Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα φιλόδοξο σχέδιο για μείωση κατά 25% μέχρι το 2012 της γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, στις 28/01/2009 η Επιτροπή έβαλε σε εφαρμογή μία πρόταση για τη προώθηση της χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αρχειοθέτησης εναρμονίζοντας και απλοποιώντας τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς Φ.Π.Α. Η πρότασή της βασίζεται κυρίως σε συστάσεις από την PricewaterhouseCoopers (PwC), στα αποτελέσματα μίας δημόσιας διαβούλευσης που διεξήχθη το 2008, καθώς και στις γνώμες των εθνικών φορολογικών αρχών.

Ως τμήμα μίας ανεξάρτητης μελέτης που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η PwC ασχολήθηκε με τις τέσσερις πιο σημαντικές κατηγορίες τιμολόγησης: την έκδοση τιμολογίων, τις λεπτομέρειες των τιμολογίων, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ηλεκτρονικά αρχεία. Επιπλέον, διεξήγαγε μία έρευνα σε 121 επιχειρηματίες σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης σε κάθε ένα από τα κράτη – μέλη.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν σημαντική αύξηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε σύγκριση με το 2005. Οι επιχειρήσεις έχουν τα πιο σημαντικά οφέλη, όπως η αποδοτικότητα και η εξοικονόμηση των δαπανών. Τα κυριότερα εμπόδια συνεχίζουν να είναι η συμβατότητα με τα συστήματα πληροφορικής του πελάτη και του παρόχου και η θέληση για κοινούς κανόνες σε όλη την Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι οι επιχειρήσεις να μην έχουν σαφή εικόνα για τους κανόνες που εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο.