Η Αρχέτυπον υπέγραψε συμβόλαια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη μετάφραση από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, τσεχικά, ελληνικά, φινλανδικά, ουγγρικά, ιταλικά, λετονικά, πορτογαλικά ή τα ισπανικά προς τα εσθονικά εγγράφων σχετικών με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοικητικών εγγράφων που ενίοτε περιέχουν και τεχνικά κείμενα, ή άλλων εγγράφων εκδιδόμενων από τα ευρωπαϊκά όργανα.

Η Αρχέτυπον υπέγραψε επιπλέον με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τετραετείς  συμβάσεις πλαίσια για μετάφραση ιδίου τύπου κειμένων από όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής ένωσης προς τα λιθουανικά, λετονικά, ελληνικά, ισπανικά, ρουμανικά και σλοβενικά.

Τα συμβόλαια αυτά είναι τετραετούς διάρκειας (2008-2012) και ο όγκος της μεταφραστικής εργασίας, με βάση τα στοιχεία προηγουμένων ετών, αναμένεται να ξεπεράσει τις 15.000 τυποποιημένες σελίδες ανά έτος, ή τουλάχιστον €2,8 εκ. για τη συνολική διάρκεια των συμβολαίων.

Για τη μετάφραση των κειμένων είναι απαραίτητη η χρήση του λογισμικού μεταφραστικής μνήμης Translator’s Workbench καθώς και προτύπων (templates), μακροεντολών (macros) ή χαρακτήρων (style-sheets) που θα οριστούν από τα κοινοτικά όργανα.